top of page

Privacy- & Cookieverklaring MIS-T

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: MIS-T, met maatschappelijke zetel te 9290 Overmere, Molenstraat 62 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0775.308.528 (hierna: “MIS-T”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen
 1. MIS-T leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

 2. MIS-T stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is MIS-T. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;

 • Categorie 2: formulieren invullen of bestelling plaatsen zonder registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres;

 • Categorie 3: bij registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres en wachtwoord;

 • Categorie 4: via cookies.

2.2. MIS-T kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

MIS-T zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van MIS-T om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze MIS-T en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Categorie 4: het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden (zie verder) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan MIS-T uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot MIS-T, haar producten en/of diensten. MIS-T kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door MIS-T bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van MIS-T, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien MIS-T failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van MIS-T geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

MIS-T zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat MIS-T uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

MIS-T zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat MIS-T uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. MIS-T zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen MIS-T en U.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan MIS-T. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@verbindinginverlies.be, per post naar MIS-T Schuttersstraat 13, 3212 Pellenberg

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan MIS-T aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden
 1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

 2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van MIS-T en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

 • XSRF-TOKEN; Gebruikt om veiligheidsredenenl; Sessiel Essentieel

 • hs; Gebruikt om veiligheidsredenen; Sessie; Essentieel;

 • svSession; Gebruikt in verband met de aanmelding van gebruikers; 12 maanden; Essentieel

 • SSR-caching; Gebruikt om aan te geven vanaf welk systeem de website is weergegeven; 1 minuut; Essentieel

 • _wixCIDX; Gebruikt voor controle/debugging van het systeem; 3 maanden; Essentieel

 • _wix_browser_sess; Gebruikt voor controle/debugging van het systeem; Sessie; Essentieel

 • consent-policy; Gebruikt voor de parameters van de cookiebanner; 12 maanden; Essentieel

 • smSession; Gebruikt om ingelogde leden van de website te identificeren; Sessie; Essentieel

 • TS*; Gebruikt om redenen van veiligheid en fraudebestrijding; Sessie; Essentieel

 • bSession; Gebruikt voor meting van de effectiviteit van het systeem; 30 minuten; Essentieel

 • fedops.logger.X; Gebruikt voor meting van de stabiliteit/effectiviteit; 12 maanden; Essentieel

 • wixLanguage; Gebruikt op meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan; 12 maanden; Functioneel

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4.Uw toestemming:

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Algemene Voorwaarden voor MIS-T

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van  MIS-T met maatschappelijke zetel te 9290 Overmere, Molenstraat 62 en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0775.308.528. (Hierna: “MIS-T”). 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Prijs en betaling 

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte. 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door het gebruik van onze diensten en de verkopen van al onze producten(zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

Artikel 8 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

Artikel 10 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

MIS-T Retourbeleid

Producten uit de MIS-T webshop

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden terug te zenden in ongeopende verpakking. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Na ontvangst van het product krijgt u het volledige orderbedrag exclusief de verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. U bent verantwoordelijk voor de tijdige terugzending van het product. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@mis-t.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten .

Online cursussen en digitale producten

MIS-T online en digitale producten zijn beschikbaar vanaf de aankoop. Daarom kan de aankoop van deze producten niet ontbonden worden.

Door online en digitale producten aan te kopen verklaart de koper in te stemmen met het feit dat het product beschikbaar wordt gesteld binnen de herroepingstijd van 14 dagen. Daarom verklaart de koper door de betaling van de dienst, af te zien van zijn  herroepingsrecht.

Door de betaling van de online en digitale producten bevestigt de koper dat de bovenstaande voorwaarden intergraal deel uitmaken van de overeenkomst. ​

Abonnementen

Algemeen

MIS-T abonnementen zijn beschikbaar vanaf de aankoop. Daarom kan de aankoop van deze producten niet ontbonden of herroepen  worden. Door een abonnement af te sluiten verklaart de koper in te stemmen met het feit dat het product beschikbaar wordt gesteld binnen de herroepingstijd van 14 dagen. Daarom verklaart de koper door de betaling van de dienst, af te zien van zijn  herroepingsrecht.

Door de betaling van de abonnementen bevestigt de koper dat de bovenstaande voorwaarden intergraal deel uitmaken van de overeenkomst. ​

Opzegging

Abonnementen worden aangegaan per periode van 1 jaar en kunnen ten allen tijde opgezegd worden via de account pagina. De opzegging gaat in vanaf de eerstvolgende vervaldag van het abonnement zijnde 1 jaar na het aangaan van het abonnement.

Duur en vervaldag

De startdatum van het abonnement is de datum van de eerste betaling van het abonnement. De koper verklaart akkoord te gaan met het feit dat een aangekocht abonnement nooit terugbetaald wordt.

Wanneer de koper opteert voor 12 maandelijkse betalingen verbindt deze zich ertoe de maandelijkse betaling uit te voeren voor de dag van de aankoop gedurende 12 opeenvolgende maanden. Indien de maandelijkse betaling niet tijdig ontvangen werd, wordt de toegang tot de diensten, services en evenementen afgesloten.

Gebruik van de diensten, services en evenementen

De abonnementen MIS-T en Dauw bevatten diensten, services en toegang tot online en fysische evenementen. Een jaarabonnement gaat in vanaf de betaling van het abonnement. De koper krijgt onmiddelijk toegang tot alle services inbegrepen in het gekozen abonnement. De koper bevestigt de toegang tot de service binnen de herroepingsperiode en verklaart door de eerste betaling af te zien van zijn herroepingsrecht. 

De services die inbegrepen zijn in het abonnement worden aangeboden op door MIS-T vastgestelde data. Indien een van de services of evenementen door onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan, verbindt MIS-T zich er toe de service of het evenement op een latere datum te organiseren. Indien de abonnee niet deelneemt aan de activiteit, kan in geen enkel geval aanspraak gemaakt worden op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het abonnement. 

Indien de abonnee de maandelijkse betaling niet tijdig uitvoert zal de toegang tot de diensten, services en evenementen geweigerd worden. Bij betaling van alle achterstallige bedragen wordt de toegang terug beschikbaar gemaakt. In dat geval maakt de abonnee in geen enkel geval aanspraak op terugbetaling of compensatie in welke vorm ook, voor de diensten, services en evenementen die niet toegankelijk waren door de niet betaling van het maandelijkse abonnementsgeld.  

MIS-T verzending

MIS-T verzend de aangekochte producten binnen de 5 werkdagen. Afhankelijk van de eindbestemming, wordt een distributeur aangeduid voor de verzending van de producten. Bij bestellingen van meer den 5O euro is de verzending gratis. Voor bestellingen van mindere dan 50 euro wordt de verzendingskost berekend op basis van het aangekochte product. De verzendingskost verschilt per product. De kost wordt berekend bij het plaatsen van de bestelling en duidelijk weergegeven vooraleer tot de betaling dient over gegaan te worden. 

MIS-T activiteiten

Deelname aan de MIS-T activiteiten is volledig op eigen risico. Deelnemers hebben het recht aan te geven bepaalde onderdelen van de activiteiten niet mee te kunnen/willen doen. Door in te schrijven voor een activiteit, verklaart de deelnemer mentaal en fysiek gezond te zijn voor het deelnemen aan de activiteit.

MIS-T kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en diefstal van persoonlijke spullen tijdens de activiteiten. Door hun inschrijving verklaren de deelnemers te zullen aangeven bepaalde onderdelen van de activiteiten niet te zullen doen indien ze inschatten dat ze deze mentaal of fysiek niet aankunnen. Het niet deelnemen aan de activiteit of een deel ervan kan in geen geval recht geven op een terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

MIS-T stelt tijdens de activiteiten op locatie en in de gebouwen van MIS-T bepaalde materialen ter beschikking. Bij beschadiging van deze materialen, door misbruik, geweld of agressie zal MIS-T de schade verhalen op de deelnemer die de schade veroorzaakt heeft.

MIS-T behoudt zich het recht om personen die zich agressief opstellen, andere deelnemers psychologisch of fysiek aanvallen, de deelname aan de activiteit en de toegang tot de locatie waar de activiteit doorgaat te ontzeggen. Hetzelfde geldt voor deelnemers die duidelijk symptomen van dronkenschap of drugsgebruik vertonen. In geen van deze gevallen kan er aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Tijdens de activiteiten van MIS-T worden regelmatig foto’s genomen. De foto’s worden gebruikt voor promotionele doeleinden van MIS-T, pers-artikelen en voor verspreiding onder de netwerkleden en evenementen deelnemers. MIS-T probeert in alle omstandigheden de privacy van de deelnemers te respecteren. Iedere deelnemer kan zonder motivatie aangeven dat hij helemaal niet wil gefotografeerd worden of dat foto’s waarop de deelnemer staat niet kunnen verspreid of gepubliceerd worden buiten de omgeving van het evenement.  

Annuleringsbeleid MIS-T

MIS-T beoogt een kwalitatieve diensteverlening naar alle zijn klanten. De kwaliteit van de diensten hangt af van de deelnemers. Daarom is een zorgvuldige planning van alle activiteiten noodzakelijk. Laattijdige annuleren veroorzaken een onderbreking van de activiteiten. Aangezien vele activiteiten emotioneel gebonden zijn, houdt MIS-T in iedere mogelijke mate rekening met persoonlijke situaties.

Annuleringsbeleid individuele sessies

 • Online geboekte sessies kunnen via de website geannuleerd worden tot 24 uur voor de sessie. Indien de annulering gebeurt binnen de 24 uur voor de activiteit vraagt MIS-T om telefonisch of via mail op de hoogte gebracht te worden.

 • Annulering van individuele sessie brengt geen kosten met zich mee. MIS-T behoudt echter het recht om nieuwe afspraken te weigeren bij herhaaldelijk annuleren van de sessies

Annuleringsbeleid events

 • Inschrijving voor alle niet-individuele activiteiten via de website worden betaald bij bestelling. Bij annulering tot 14 dagen voor de activiteit wordt het volledige bedrag van de inschrijving terugbetaald.

 • Bij annulering binnen de 48 uur voor de activiteit wordt 50% van de aankoopprijs terugbetaald.

Annulering activiteit door MIS-T

 • MIS-T behoudt het recht om een activiteit zonder opgave van reden of motivatie te annuleren. Daarbij betaalt MIS-T het volledige bedrag van de inschrijving terug.

 • Indien een activiteit niet kan doorgaan door overmacht, waarbij MIS-T kan aantonen alle mogelijke maatregelen te hebben getroffen om de activiteit te kunnen laten doorgaan, kan  MIS-T niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van het inschrijvingsgeld. In dit geval zal MIS-T het inschrijvingsgeld gebruiken om de gemaakte kosten voor het event te betalen.

bottom of page